Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) tarafından bugün yapılan KAP açıklamasıyla şirketin sermaye tavanının 6 kat artırılması kararı alındığı duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada sermaye tavanı artırımı için SPK'ya başvuru yapıldığı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklama sonrasında birçok yatırımcı gözünü FRIGO hisselerine çevirdi. Açıklama sonrasında hisse fiyatlarında değişim yaşandığı da görüldü.

Yatırım Bankası 2 Hisse İçin Hedef Fiyat Yükselterek 'AL' Verdi Yatırım Bankası 2 Hisse İçin Hedef Fiyat Yükselterek 'AL' Verdi

SERMAYE TAVANI 1 MİLYAR TL'YE ÇIKARILACAK

Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bildiride 175 milyon TL olan sermaye tavanını 1 Milyar TL'ye çıkarma kararı aldığını belirtti. Yapılan dev sermaye tavanı artırımı şirket tarafından SPK'ya iletilmiş durumda. Yapılan KAP bildirisi sonrasında şirketin hisse fiyatlarında değer artışı yaşandığı da görüldü.

Şirket 3 Mayıs'da Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildiride şu ifadelere yer verdi;

"Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1.Şirket'in 175.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Şirketimizin 147.102.475 (Yüzkırkyedimilyonyüzikibindörtyüzyetmişbeş) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi ile kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması ve şirketin büyüme potansiyeli nedeniyle 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası'na arttırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca artırılan kayıtlı sermaye tavanı için Kurul'dan izin alınmasına;

2.Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin bitişi, eş deyişle 2025 yılının sonu, beklenmeksizin artırılması teklif edildiğinden tavan izin süresinin uzatılması amacıyla Kurul'un Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca artırılan yeni 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı için 2024 – 2028 yıllarında 5 (beş) yıl süre ile geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre izni alınmasına;

3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline, ekte yer alan Ana Sözleşme tadil metninin Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;

4.Kurul iznini ve onayını müteakip T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine;

5.Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması, buna ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve Ana Sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına ve

6.Kararların ifası için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine

mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir."

FRIGO HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da FRIGO koduyla işlem gören şirket hisseleri 3 Mayıs itibariyle 8,50 TL seviyesinde. Şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 7,46 artış gösterirken aylık bazda ise yüzde 20,06 artış yaşadı. Şirket son bir yılda yatırımcısına yüzde 70,34 oranında kazandırdı.