13-17 Mayıs Haftasında Temettü Ödeyecek Şirketler Belli Oldu 13-17 Mayıs Haftasında Temettü Ödeyecek Şirketler Belli Oldu

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Şok Marketler tarafından temettü ödeme kararı duyuruldu. Şok Marketler Ticaret A. Ş.'nin KAP'a yaptığı bildirim doğrultusunda da 2023 yılı karından toplamda pay başına da brüt 2,5282744 TL ve net olarak da 2,2754468 TL temettü ödenmesi Genel Kurul'a sunulacak.

Gelen açıklamalara göre de temettü ödemesi iki taksit halinde gerçekleştirilecek. KAP bildirimi doğrultusunda kar payı ilk taksit ödemesinin 1 Temmuz 2024 ve ikinci taksidinin ise 1 Ekim 2024 tarihinde dağıtılması planlandı. Bu doğrultuda Şok marketler yatırımcısına net 1,51 TL ikinci ödeme de ise net 0,75 TL temettü ödemesi dağıtacak.

TEMETTÜ KARARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından yapılan KAP bildirimi şöyle:

Şirketimizin 16.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 18.07.2018 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimizin ve ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2023 hesap dönemine ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı olan 4.474.686.919,81 TL'den, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %252,82745'i, net %227,54471'i oranında olmak üzere, toplam brüt 1.500.000.000 TL, net 1.350.000.000 TL tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payının 2 taksit halinde; 1.000.000.000 TL'lik ilk taksidin 01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, 500.000.000 TL'lik ikinci taksidin ise 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasının,

- Dağıtılması öngörülen 1.500.000.000 TL (‘'brüt'') kar payının, 691.927.563,56 TL'sinin VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre hesaplanan tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından, 691.005.726 TL'sinin geçmiş yıl karlarından, 12.327.403 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 104.739.307 TL'sinin kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmak üzere,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 2.762.794.960,85 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasının ve

- Kar payı dağıtım hususunun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.