Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), 20 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 2023 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararını açıkladı. Açıklamada, mevcut ekonomik koşullar, şirketin uzun vadeli stratejileri ve yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir karın dağıtılmayacağı vurgulandı.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 14/06/2024 tarih 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 1.037.328.343,00 TL, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 3.541.119,64 TL olduğu tespit edilmiştir.

Son 1 Ayın Zirvesine Çıkmaya Çalışan Hissede Temettü Duyurusu Son 1 Ayın Zirvesine Çıkmaya Çalışan Hissede Temettü Duyurusu

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve menfaatleri ile yatırımların finansmanı dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirket’in işbu kararı takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.