Türkiye'nin en büyük enerji şirketleri arasında yer alan Galata Wind Enerji A. Ş., (GWIND) dün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklama sonrasında Yönetim Kurulunun 2023 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı kararını da bildirdi.

 

GWIND TEMETTÜ NE ZAMAN?

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamalara göre 29 Ağustos tarihinde pay başına 0,23 TL brüt ve net 0,20 TL temettü ödemesi teklifini değiştirerek pay başına da net 0,72 TL'ye yükseltildiği ve ödeme yapılacağını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK’nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

– SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK’nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 623.547.735.00-Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca hesaplanan 23.385.256,61.-Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan, Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.11.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Kararı’na istinaden dağıtılan 125.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki “Kar Payı Avansı” düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 14.461.357-Türk Lirası tutarında “Bağışlar” ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 489.623.835,29.-Türk Lirası tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,

– Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 467.705.132,27.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 1.488.420.866,83.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği, toplam 1.956.125.999,10 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 467.705.132,27.-Türk Lirası tutarında net dönem karının bulunduğu;

– Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”)’na göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise “Dönem Vergi Gideri” ayrıldıktan sonra 467.705.132,27 .-Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu, bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca hesaplanan 23.385.256,61.-Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.11.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Kararı’na istinaden dağıtılan 125.000.000,00.-Türk Lirası tutarındaki “Kar Payı Avansı” düşüldükten sonra, 319.319.875,66.-Türk Lirası tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” oluştuğu

görülerek,

 Kar dağıtımında 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları’nın esas alınması,

– Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları’nda yer alan 319.319.875,66 .-Türk Lirası tutarındaki 2023 yılı “Net Dağıtılabilir Dönem Karından” öncelikle çıkarılmış sermayenin %5’i oranında ve 27.000.000,00.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

– TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 26.574.534,15.-Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 260.000.000,00.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

– İlaveten “Olağanüstü Yedekler” hesabında yer alan tutardan 150.000.000,00.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin %80.93’ü oranında brüt 437.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 393.300.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 29 Ağustos 2024 tarihinde başlanması,

– SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 161.587.944,24.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları” hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları’na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 5.745.341,51.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları” hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul’un onayına sunulması”

İnşaat Şirketi Temettü Ödemesi İçin Tarih Verdi İnşaat Şirketi Temettü Ödemesi İçin Tarih Verdi

katılanların oybirliği ile karar verildi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.