Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) tarafından 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.

Gelecek Varlık şirketi tarafından yatırımcılara dağıtılacak kar payı ödemesinin detaylarında, 30 Nisan 2024 tarihinde dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,9181696 TL, net 0,8263526 TL temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %2.08 olarak gerçekleşti.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.03.2024 tarihli toplantısında;

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 17. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde,

– BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolara göre 855.122.068,55 TL tutarındaki net dönem kârından ayrılması gereken %5 oranındaki I. Tertip yasal yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla kayıtlarda yer alan sermayenin %20’lik sınırına ulaşması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca 2023 yılı için 8.405.839,65 TL olarak ayrılması,

– Kalan 846.716.228,90 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından pay sahiplerimize; 6.985.000,00 TL birinci kâr payı, 121.283.300,00 TL ikinci kâr payı olmak üzere toplam 128.268.300 TL nakit kâr payı ödenmesi,

– 13.475.922,22 TL II. Tertip yasal yedek akçe ayrılması,

İlaç Devi Pay Başına O Tarihte 0,99 TL Temettü Ödemesi Yapacak İlaç Devi Pay Başına O Tarihte 0,99 TL Temettü Ödemesi Yapacak

– 5.929.068,51 TL’lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 80.000.000 TL’lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 85.929.068,51 TL’nin özel yedek olarak ayrılması,

– Kalan 619.042.938,17 TL’nin olağanüstü yedeklere aktarılması ve

– İşbu esaslar uyarınca hazırlanan ekteki Kâr Dağıtım Tablosu uyarınca belirlenen miktarların 30.04.2024 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.''